menu

Deklaracja dostępności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m. in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Robertem Rekosz, sekretarzem Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie, e-mail: sp6@um.szczytno, tel. +48 89 676 09 10.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno - prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m. in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie mieści się przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 2.
Budynek szkoły jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem przy wejściu głównym. Nie mają jednak możliwości wjazdu na pozostałe piętra. Budynek szkoły nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek szkoły usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno.
Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie, dowóz dzieci zorganizowanych przez gminę lub środkami komunikacji publicznej:
– linia nr 1, 2, 3 - przystanek przy ul. Solidarności.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie posiada siedem wejść.
Wejście główne w budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych pozostałe wejścia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Najłatwiej dotrzeć do budynku Szkoły – poprzez bramę główną od strony ul. Bohaterów Września 1939 r. 2.
Na terenie parkingu mieszczącego się naprzeciw wejścia głównego do budynku Szkoły wydzielone są i oznaczone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Korytarze w budynku mają szerokość 570 cm. Podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.

W przypadku załatwienia sprawy w budynku w innym miejscu w szkole, do którego dostęp jest utrudniony poprzez wysokie schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi.

Aplikacje mobilne:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Aplikacje społecznościowe:
Informacje publikowane na mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie takich jak:
1. https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-6-Szczytno-571428443294489/ są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

  • edumartix